Friday, January 28, 2011

for the cluster


IvfÌÀ ]cn-io-e\w2011
Gsä-Spt¡ ­ {]hÀ¯\§Ä
A´m-cv#mjv{S ck-X{´hÀj-amWv 2011. AXn-\m Ip«n-I-fn imkv{Xm`napJyw hfÀ¯p-¶-Xn\v th­ {]hÀ¯\§Ä Gsä-Sp-¡mw,
  1. enän kbânÌv {]hÀ¯\§Ä hn]p-e-s¸-Sp-¯Â
1.Cu BgvN-bnse  kbânÌvþ

þ BgvN-tXmdpw Hmtcm kbânÌnsâ Poh-N-cn{Xw Ah-  X-cn-¸n-¡pI.
þ CXv Unkv]vtf t_mÀUn {]ZÀin-¸n-¡pI
-þ Cu kbânÌns\¡pdn¨v IqSq-X hnhc§Ä tiJ-cn-¡m\pw Ah-X-cn-¸n-¡m\pw Ip«n-I-tfmSv Bh-iy-¸w-SpI
þCu hnh-c-§Ä DÄs¡m-Ån-¨p-sIm­v Hcp imkv{X-]-Xn¸v BIm-atÃm

2.BgvNbnsemcp ]co-£Ww
 
 Ip«n-IÄ¡v Npäp-]m-Sp-I-fn \n¶p e`y-am-Ip¶ hkvXp-¡Ä D]-tbm-Kn¨p kzbw sN¿#mhp¶         eLp-]-co-£-W-§Ä BgvNbnsems¶¦nepw ImWn-¡pI.\nco-£-W-¡p-dn¸v Fgp-Xn-¡pI . kzbw sN¿#m³ Bh-iy-s¸-Sp-I(DZm-l-c-W-§Ä NÀ¨ sNbvXv ]«n-I-s¸-Sp¯mw)
 anI-hp-IÄ

1  Ip«n-I-fn ]co-£-W-§Ä sN¿p¶-Xn XmXv]cyw hf-cp¶p
2 ]co-£-W-§Ä sN¿p¶-Xn Bß-hn-izm-k-ap-­m-Ip¶p
3 Ip«n-I-fn imkv{Xm`napJyw hfcp-¶-p
3 Fsâ Is­-¯Â

    Ip«n kz´w \nco-£-W-¯n-eqsS Is­-¯nb imkv{X-kw-_-Ôn-bmb Imcy-§-fpsS Ah-X-c-Ww.- dn-t¸mÀ« ]Xn-¸m-¡matÃm.
4 þsk-an-\mÀ- þck-X{´w \nXy-Po-hn-X-¯nÂ

     A[ym-]nI  X¿mdm¡n Ah-X-cn-¸-¡-Ww.  dnt¸mÀ«v Ip«n-IÄ X¿m-dm-¡-s«.-
Iq-Sq-X At\zj-W-§Ä¡v t{]cW \evIp-atÃm


v


--
  

Friday, January 7, 2011

Mathematics Enhancement programme

ഗണിതം ലളിതമാക്കാനൊരു ഉദ്യമം -DIET  SSA  സംയുക്ത സംരംഭം
പ്രശ്ന വിസകലന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാന്‍  TRYOUT  ലതിഷ്ടിതമായ  ഗണിത പ്രോഗ്രാം -  തിരുവനന്തപുരം സൌത്ത് , നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഉപജില്ലകളിലെ ഇരുപതു സ്കൂളുകളില്‍ .പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് DIET  SSA ജില്ല ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്

NEWSLETTER FROM DIET

A newsletter is  being prepared by the DIET Thiruvananthapuram under the  efficient leadership of Sri.PL. Vijayakumar, PSTE Faculty

language enhancement programmes

Language development programmes are being launched by BRC Attingal to enhance the language ability of the teachers and students of Attingal Educational subdistrict.
  These include special trainings, creative workshops on Hindi(Rangamanch) ,roadshows (one each by UPS Avanavanchery, MGMUPS Edakkode and GUPS Mudapuram )and more......and more, which are being planned and  executed by the sincere and smart trainers of BRC Attingal-Smt Vrinda and Mr. Manojchandran. Congrates to them!